KOMISIJA
za provedbu javnog natječaja
objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. godine
za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk

POZIV ZA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. godine

za radno mjesto:
1. stručni suradnik za kulturnu baštinu:
1. Valentina Volf, Josipa Martinca 23, 33522 Voćin

DATUM ODRŽAVANJA TESTIRANJA:
18. lipnja 2019. godine

Prema sljedećem rasporedu:

1. stručni suradnik za kulturnu baštinu – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme:
08:00 – 08:10 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Stjepana Radića 46, 34330 Velika
08:10 – 08:40 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja iz sljedećeg sadržaja:
1.Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18 –
https://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode
2.Web stranica PP Papuk i Geoparka Papuk–
https://pp-papuk.hr https://www.papukgeopark.com/
3.Plan upravljanja Parkom prirode Papuk –
https://pp-papuk.hr/wp-content/themes/papuk/documents/9_plan_upravljanja%20PP%20Papuk.pdf
4.Dorotea Bačić: Srednjovjekovna baština Parka prirode Papuk
https://www.papukgeopark.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Apublikacije&catid=41%3Apublikacije&lang=hr
5.Konzervatorska podloga za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja PP Papuk-arheolog
https://pp-papuk.hr/o-nama/dokumenti/

Velika dvorana, prizemlje upravne zgrade

Napomena: potrebna dokumentacija za provedbu testiranja za sva radna mjesta dostupna je na stranicama Narodnih novina i službenoj web stranici JU PP Papuk (www.pp-papuk.hr).

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku kandidata/kinje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
UPOZORENJE: Kandidati/kinje koji dođu nakon predviđenog sata za dolazak u zgradu JU Park prirode Papuk, neće moći pristupiti testiranju.
2. Po utvrđivanju identiteta, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.
Molimo ponesite kemijske olovke.
3. Testiranje se sastoji od pisanog testa koji sadrži ukupno 10 pitanja. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su za ostvarili najmanje 6 bodova.
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvo literaturom odnosno bilješkama
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. ovih Pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/a rezultat neće Komisija neće priznati niti ocijeniti.
5. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor/intervju. O mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati koji ostvare potrebni broj bodova na pismenom testiranju biti će obavješteni na dan održavanja testiranja putem web stranice. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/tkinje za rad u javnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/tkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
6. Nakon provedenog testiranje i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang – listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku, koji s rang – listom kandidata/kinja dostavlja ravnatelju ustanove.
7. Ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata/kinja. Izabranim kandidatima dostavlja se odluka o odabiru, radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kao i svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Nakon dostave uvjerenja ravnatelj sa odabranim kandidatima/kinjama sklapa ugovor o radu.
8. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
9. Kandidt/kinja koji/a nije zadovoljan/na odlukom o odabiru izabranog/e kandidata/kinje, može podnijeti tužbu nadležnom Upravnom sudu u zakonskom roku.

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK