KOMISIJA
za provedbu javnog natječaja
objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/2019 od 21. kolovoza 2019. godine
za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk

POZIV ZA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 78/2019 od 21. kolovoza 2019. godine

za radna mjesta:
1. stručni suradnik biolog:
1. Ana Abramović, Kralja Tomislava 171a, 35410 Nova Kapela

DATUM ODRŽAVANJA TESTIRANJA:
24. rujna 2019. godine

Prema rasporedu za sljedeća radna mjesta:

1. stručni suradnik BIOLOG – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme:
08:45 – 09:00 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Stjepana Radića 46, 34330 Velika
09:15 – 09:45 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja sljedećeg sadržaja:
1.Zakon o zaštiti prirode NN 80/13 , 15/18
https://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode
2.Web stranica PP Papuk i Geoparka Papuk
https://pp-papuk.hr https://www.papukgeopark.com/
3.Plan upravljanja Parkom prirode Papuk
https://pp-papuk.hr/wp-content/themes/papuk/documents/9_plan_upravljanja%20PP%20Papuk.pdf
4.Stručna podloga zaštite prirode za prostorni plan područja posebnih obilježja Parka prirode Papuk
https://pp-papuk.hr/wp-content/uploads/2018/05/PPPPOPP_Papuk_strucna_podloga.pdf

Velika dvorana, prizemlje upravne zgrade

Napomena: potrebna dokumentacija za provedbu testiranja za sva radna mjesta dostupna je na stranicama Narodnih novina i službenoj web stranici JU PP Papuk (www.pp-papuk.hr).

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku kandidata/kinje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
UPOZORENJE: Kandidati/kinje koji dođu nakon predviđenog sata za dolazak u zgradu JU Park prirode Papuk, neće moći pristupiti testiranju.
2. Po utvrđivanju identiteta, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.
Molimo ponesite kemijske olovke.
3. Testiranje se sastoji od pisanog testa koji sadrži ukupno 10 pitanja. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su za ostvarili najmanje 6 bodova.
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvo literaturom odnosno bilješkama
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. ovih Pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/a rezultat neće Komisija neće priznati niti ocijeniti.
5. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor/intervju. O mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati koji ostvare potrebni broj bodova na pismenom testiranju biti će obavješteni na dan održavanja testiranja putem web stranice. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/tkinje za rad u javnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/tkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
6. Nakon provedenog testiranje i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang – listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku, koji s rang – listom kandidata/kinja dostavlja ravnatelju ustanove.
7. Ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata/kinja za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 3., a Upravno vijeće JU PP Papuk za radno mjesto pod rednim brojem 4.. Izabranim kandidatima dostavlja se odluka o odabiru, radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kao i svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Nakon dostave uvjerenja ravnatelj sa odabranim kandidatima/kinjama sklapa ugovor o radu.
8. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
9. Kandidt/kinja koji/a nije zadovoljan/na odlukom o odabiru izabranog/e kandidata/kinje, može podnijeti tužbu nadležnom Upravnom sudu u zakonskom roku.

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK