KLASA: 112-03/19-01/02
UR.BR.: 2189/82-01/19-06

Velika, 22. svibnja 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta JU PP Papuk donosi, ravnatelj JU PP Papuk, dana 22. svibnja 2019. godine, donosi

O D L U K U

1.Poništava se natječaj za radno mjesto stručni suradnik za kulturnu baštinu na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, objavljen u Narodnim novinama br. 45/2019 od 03. svibnja 2019. godine.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ:

Alen Jurenac, mag.ing.agr.

Dostaviti:
1.Kandidatima natječaja
2.Arhiva