KLASA: 112-03/19-01/06
UR.BR.: 2189/82-02/19-06

U Velikoj, 08. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove Park Prirode Papuk, ravnatelj ustanove donosi dana 08. kolovoza 2019. godine

ODLUKU
o odabiru kandidata za radno mjesto
čistač/ica

I.Imenuje se MARTINA VUKOVIĆ iz Velike, Vilima Korajca 7, za obavljanje poslova čistačice na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja, odnosno rodiljnog dopusta, a najkasnije do 20. svibnja 2020. godine.

II.Zadužuje se Ured ravnatelja za poduzimanje svih potrebnih radnji oko zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme sa imenovanom iz točke I. ove Odluke.

III.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:
Alen Jurenac, mag.ing.agr.