Poziv za testiranje za radno mjesto Stručni suradnik za marketing i prodaju

KOMISIJA
za provedbu javnog natječaja
objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 11/2019 od 30. siječnja 2019. godine
za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk

POZIV ZA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 11/2019 od 30. siječnja 2019. godine

za radno mjesto:

1. Stručni suradnik za marketing i prodaju:
1. Danijela Vakanjac, Matije Gupca 104, Slatina
2. Nikolina Erceg, Radnička 17, Čačinci
3. Kristina Gabrek, Tihomira Čuline 7, Pleternica
4. Maja Sigurnjak, Treštanovci 84, Jakšić
5. Matea Doner, Trg Gospe Voćinske 4, Voćin
6. Marijana Pezić, Frana Supila 82, Orahovica
7. Hrvoje Valpovac, Potočani 9, Slatina

DATUM ODRŽAVANJA TESTIRANJA:
Utorak, 19. veljače 2019. godine

Prema rasporedu:
Kandidati pod rednim brojem od 1. – 4.:
9:00 – 09:15 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46
09:15 – 09:45 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja Zakona o zaštiti prirode i Plana upravljanja PP Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46

Kandidati pod rednim brojem od 5. – 7.:
9:45 – 10:00 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46
10:00 – 10:30 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja Zakona o zaštiti prirode i Plana upravljanja PP Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46

Napomena: potrebna dokumentacija za provedbu testiranja dostupna je na stranicama Narodnih novina i službenoj web stranici JU PP Papuk (www.pp-papuk.hr)
PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku kandidata/kinje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu
2. Po utvrđivanju identiteta, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.
Molimo ponesite kemijske olovke.
3. Testiranje se sastoji od pisanog testa koji sadrži ukupno 10 pitanja. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su za ostvarili najmanje 6 bodova.
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvo literaturom odnosno bilješkama
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. ovih Pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/a rezultat neće Komisija neće priznati niti ocijeniti.
5. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor/intervju odmah po objavi rezultata na dan održavanja testiranja. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/tkinje za rad u javnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/tkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
6. Nakon provedenog testiranje i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang – listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku, koji s rang – listom kandidata/kinja dostavlja ravnatelju ustanove.
7. Ravnatelj JU PP Papuk donosi Odluku o imenovanju kandidata na temelju rezultata provedenog natječaja.
8. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
9. Kandidt/kinja koji/a nije zadovoljan/na odlukom o odabiru izabranog/e kandidata/kinje, može podnijeti tužbu nadležnom Upravnom sudu u zakonskom roku.
JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK