Poziv na testiranje za radno mjesto v.d. Glavni čuvar/ica prirode i Stručni suradnik/ica na provedbi projekta

KOMISIJA
za provedbu javnog natječaja
objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 66/2019 od 10. srpnja 2019. godine
za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk

POZIV ZA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 66/2019 od 10. srpnja 2019. godine

za radno mjesto:

1. Vršitelj dužnosti Glavnog čuvara prirode:
1. Marin Ćorluka, Ivana Gorana Kovačića 28, 34330 Velika
2. Dalibor Rajić, A.G.Matoša 2B, 34000 Požega

2. Stručni suradnik/ica:
1. Zrinka Epih Turković, Kralja Krešimira 8, 34000 Požega
2. Luka Stapić, Vukovarska 62, Eminovci, 34308 Jakšić
3. Dalibor Rajić, A.G.Matoša 2B, 34000 Požega
4. Vedrana Šperanda, Sv.Josipa 42, 34000 Požega
5. Marina Jelčić Vidačić, Stjepana Radića 55
6. Kristina Rupert, Komarovci 3, 34334 Kaptol
DATUM ODRŽAVANJA TESTIRANJA:
Petak, 26. srpnja 2019. godine (petak)

Prema rasporedu:

Kandidati za radno mjesto pod brojem 1:
8:00 – 08:15 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46
08:15 – 08:45 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja Zakona o zaštiti prirode i Plana upravljanja PP Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46

Kandidati za radno mjesto pod brojem 2:
8:45 – 09:00 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46
09:00 – 09:30 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja Zakona o zaštiti prirode i Plana upravljanja PP Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46
Napomena: potrebna dokumentacija za provedbu testiranja dostupna je na stranicama Narodnih novina i službenoj web stranici JU PP Papuk (www.pp-papuk.hr)

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku kandidata/kinje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu
2. Po utvrđivanju identiteta, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.
Molimo ponesite kemijske olovke.
3. Testiranje se sastoji od pisanog testa koji sadrži ukupno 10 pitanja. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su za ostvarili najmanje 6 bodova.
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvo literaturom odnosno bilješkama
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. ovih Pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/a rezultat neće Komisija neće priznati niti ocijeniti.
5. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor/intervju odmah po objavi rezultata na dan održavanja testiranja. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/tkinje za rad u javnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/tkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
6. Nakon provedenog testiranje i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang – listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku, koji s rang – listom kandidata/kinja dostavlja Upravnom vijeću JU PP Papuk.
7. Upravno vijeće JU PP Papuk odnosno ravnatelj za radno mjesto pod rednim brojem 2. donosi Odluku o imenovanju kandidata na temelju rezultata provedenog natječaja.
8. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
9. Kandidt/kinja koji/a nije zadovoljan/na odlukom o odabiru izabranog/e kandidata/kinje, može podnijeti tužbu nadležnom Upravnom sudu u zakonskom roku.
JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK