Javna ustanova Park prirode „Papuk“, Trg Gospe Voćinske 11, Voćin, na temelju članka 21. stavak 2. Statuta JU Park prirode „Papuk“ te po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 19. srpnja 2017. godine (KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-17-655), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. stručni suradnik za kulturnu baštinu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u svrhu provedbe projekta „Geopriče UNESCO geoparka do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja, arheologije,
– radno iskustvo od 1 godine na poslovima struke,
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
– poznavanje rada na PC-u
– vozačka dozvola B kategorije

Uz ovjerenu prijavu priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome, svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz) – preslika
– domovnica – preslika
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO – original
– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – original
– preslika vozačke dozvole

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja kandidatima, a uključuje ime i prezime kandidata i struku.
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave u Narodnim novinama
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom (intervju). Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te obavijest o popisu literature potrebne za testiranje bit će objavljena na web stranici JU Park prirode Papuk (www.pp-papuk.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Papuk, najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljenje uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, JU Park prirode Papuk će obustaviti postupak po javnom natječaju.
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se ne dostavljanje uvjerenja smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi JU Park prirode Papuk.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu:
Javna ustanova PARK PRIRODE PAPUK, Stjepana Radića 46, 34330 Velika,
s naznakom:
«NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO (navesti za koje radno mjesto se podnosi prijava)»

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE „PAPUK“