Poziv za testiranje kandidatima/kinjama

KOMISIJA za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 56/2018 od 21. lipnja 2018. godine za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk objavljuje:

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 56/2018 od 21. lipnja 2018. godine

za radno mjesto:

1. Čuvar prirode III vrste:
1. Helena Rugaš, Domovinske zahvalnosti 3, 33514 Čačinci
2. Martina Karakaš, Šetalište Julija Burgera 7, 33520 Slatina

DATUM ODRŽAVANJA TESTIRANJA:
Srijeda, 04. srpnja 2018. godine

Prema rasporedu za sljedeće radno mjesto:
1.čuvar prirode – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
9:00 – 09:15 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Eko – točka Jankovac, Park šuma Jankovac
09:15 – 09:45 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja Zakona o zaštiti prirode i Plana upravljanja PP Papuk Eko – točka Jankovac, Prezentacijska dvorana, I.kat

Napomena: potrebna dokumentacija za provedbu testiranja dostupna je na stranicama Narodnih novina i službenoj web stranici JU PP Papuk (www.pp-papuk.hr).

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku kandidata/kinje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
UPOZORENJE: Kandidati/kinje koji dođu nakon predviđenog sata za dolazak u mjesto predviđeno za testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.
Molimo ponesite kemijske olovke.

3. Testiranje se sastoji od pisanog testa koji sadrži ukupno 10 pitanja. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su za ostvarili najmanje 6 bodova.

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvo literaturom odnosno bilješkama
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. ovih Pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/a rezultat neće Komisija neće priznati niti ocijeniti.

5. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor/intervju odmah po objavi rezultata na dan održavanja testiranja. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/tkinje za rad u javnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/tkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

6. Nakon provedenog testiranje i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang – listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku, koji s rang – listom kandidata/kinja dostavlja ravnatelju ustanove.

7. Upravno vijeće JU PP Papuk donosi Odluku o imenovanju kandidata na temelju rezultata provedenog natječaja.

8. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

9. Kandidt/kinja koji/a nije zadovoljan/na odlukom o odabiru izabranog/e kandidata/kinje, može podnijeti tužbu nadležnom Upravnom sudu u zakonskom roku.