Poziv na testiranje

KOMISIJA
za provedbu javnog natječaja
objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 20/2019 od 27. veljače 2019. godine
za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk

POZIV ZA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 20/2019 od 27. veljače 2019. godine

za radno mjesto:

1. Rukovoditelj odsjeka za upravljanje domaćim, međunarodnim i ostalim projektima:
1. Sanja Galović, Rezovački put 47, 33000 Virovitica

2. Rukovoditelj pododsjeka financijsko – računovodstvenih poslova:
1. Mirela Jembrišak, Humljani 7, ,33514 Čačinci
2. Tomislav Guberović, Ivana Mažuranića 42, 43500 Daruvar

DATUM ODRŽAVANJA TESTIRANJA:
Petak, 15. ožujka 2019. godine (petak)

Prema rasporedu:
Kandidati za radno mjesto pod brojem 1:
8:00 – 08:15 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46
08:15 – 08:45 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja Zakona o zaštiti prirode i Plana upravljanja PP Papuk, strukturni fondovi https://strukturnifondovi.hr/ , eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS?op=kk&status=Otvoren Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46

Kandidati za radno mjesto pod brojem 2:
8:00 – 08:15 Dolazak kandidata/kinja u JU Park prirode Papuk Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46
8:15 – 08:45 Provjera znanja:
– pisani test iz poznavanja sadržaja Zakona o proračunskom računovodstvu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu Upravna zgrada JU PP Papuk u Velikoj, Stjepana Radića 46

Napomena: potrebna dokumentacija za provedbu testiranja dostupna je na stranicama Narodnih novina i službenoj web stranici JU PP Papuk (www.pp-papuk.hr)

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku kandidata/kinje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu
2. Po utvrđivanju identiteta, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.
Molimo ponesite kemijske olovke.
3. Testiranje se sastoji od pisanog testa koji sadrži ukupno 10 pitanja. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su za ostvarili najmanje 6 bodova.
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvo literaturom odnosno bilješkama
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. ovih Pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/a rezultat neće Komisija neće priznati niti ocijeniti.
5. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor/intervju odmah po objavi rezultata na dan održavanja testiranja. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/tkinje za rad u javnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/tkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
6. Nakon provedenog testiranje i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang – listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku, koji s rang – listom kandidata/kinja dostavlja Upravnom vijeću JU PP Papuk.
7. Upravno vijeće JU PP Papuk donosi Odluku o imenovanju kandidata na temelju rezultata provedenog natječaja.
8. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
9. Kandidt/kinja koji/a nije zadovoljan/na odlukom o odabiru izabranog/e kandidata/kinje, može podnijeti tužbu nadležnom Upravnom sudu u zakonskom roku.
JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK