Javni natječaj za zapošljavanje

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode „Papuk“, Trg Gospe Voćinske 11, Voćin, na temelju članka 14. stavak 1. alineja 7. Statuta JU Park prirode „Papuk“ raspisuje
NATJEČAJ
za sljedeća radna mjesta:
1. Rukovoditelj odsjeka za upravljanje domaćim, međunarodim i ostalim projektima – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij odgovarajućeg usmjerenja
– radno iskustvo od 5 godina na poslovima struke ili sličnim poslovima, od čega najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe projekata
– aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– znanje rada na osobnom računalu (MS Office, Internet, e-mail)
– vozačka dozvola B kategorije
– poznavanje rada s bazama podataka
– poznavanje rada u aplikativnim rješenjima za prijavu i provedbu projekata (MIS, IMIS online sustavi)
– posjedovanje uvjerenja ili jednakovrijednoga dokumenta za uspješno pohađanje edukacije iz područja pripreme i provedbe programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova

2. Rukovoditelj pododsjeka financijsko – računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog područja ekonomske struke
– radno iskustvo od četiri godine na poslovima struke
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– znanje rada na osobnom računalu (MS Office, Internet, e-mail)
– vozačka dozvola B kategorije

Uz potpisanu prijavu priložiti:
-životopis
-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome, svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz) – preslika
-domovnica – preslika
-dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO – original
-potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – original
-preslika vozačke dozvole
-za radno mjesto pod rednim brojem 1: preslika uvjerenja ili jednakovrijednoga dokumenta za uspješno pohađanje edukacije iz područja pripreme i provedbe programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu da su nezaposleni.
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave slati na adresu:
Javna ustanova PARK PRIRODE PAPUK, Stjepana Radića 46, 34330 Velika,
s naznakom:
«NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO (navesti za koje radno mjesto se podnosi prijava)»
Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom (intervju). Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te obavijest o popisu literature potrebne za testiranje bit će objavljena na web stranici JU Park prirode Papuk (www.pp-papuk.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Papuk, najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljenje uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, JU Park prirode Papuk će obustaviti postupak po javnom natječaju.
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se ne dostavljanje uvjerenja smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi JU Park prirode Papuk.

UPRAVNO VIJEĆE
JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE „PAPUK“